• Bộ môn Môi trường nông thôn
 • Bộ môn Môi trường nông thôn

  Chức năng: Là đơn vị nghiên cứu trực thuộc Viện Môi trường nông nghiệp có chức năng chủ yếu sau: o Nghiên cứu, đánh giá các nguồn ô nhiễm môi trường nông nghiệp, nông thôn; o Đề xuất giải pháp xử lý ô nhiễm và quản lý bền vững môi trường, nông...

  Chi tiết »

 • Bộ môn Mô hình hóa và Cơ sở dữ liệu môi trường
 • Bộ môn Mô hình hóa và Cơ sở dữ liệu môi trường

  Chức năng: Là đơn vị nghiên cứu trực thuộc Viện Môi trường nông nghiệp có chức năng chủ yếu sau: o Quan trắc và xây dựng cơ sở dữ liệu về ô nhiễm môi trường nông nghiệp, nông thôn o Nghiên cứu phương pháp mô hình hoá ô nhiễm và tác động môi trường,...

  Chi tiết »

 • Trung tâm Nghiên cứu và Quan trắc môi trường nông nghiệp miền Trung và Tây Nguyên
 • Trung tâm Nghiên cứu và Quan trắc môi trường nông nghiệp miền Trung và Tây Nguyên

  Chi tiết »

 • Phòng Tổ chức, Hành chính
 • Phòng Tổ chức, Hành chính

  Chức năng: Là phòng nghiệp vụ trực thuộc Viện Môi trường nông nghiệp có chức năng chủ yếu sau: o Tham mưu cho Lãnh đạo Viện về công tác tổ chức, phát triển nguồn nhân lực và hành chính quản trị; o Giúp Viện trưởng về công tác tổ chức cán bộ, hành...

  Chi tiết »

 • Phòng Tài chính, Kế toán
 • Phòng Tài chính, Kế toán

  Chức năng: Là phòng nghiệp vụ trực thuộc Viện Môi trường nông nghiệp có chức năng chủ yếu sau: o Tham mưu cho Lãnh đạo Viện về công tác tài chính, kế toán; o Giúp Viện trưởng quản lý và giám sát mọi hoạt động về tài chính trong Viện theo pháp luật...

  Chi tiết »

 • Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế
 • Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

  Chức năng: Là phòng nghiệp vụ trực thuộc Viện Môi trường nông nghiệp có chức năng chủ yếu sau: o Giúp lãnh đạo Viện xây dựng kế hoạch ngắn hạn, trung và dài hạn về nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, hợp đồng trong và...

  Chi tiết »

 • Bộ môn An toàn và Đa dạng sinh học
 • Bộ môn An toàn và Đa dạng sinh học

  Chức năng: Là đơn vị nghiên cứu trực thuộc Viện Môi trường nông nghiệp có chức năng chủ yếu sau: o Điều tra, đánh giá tác động môi trường do các hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ lợi, thuỷ sản và sinh hoạt nông thôn tới an toàn và đa dạng sinh...

  Chi tiết »

 • Bộ môn Hóa môi trường
 • Bộ môn Hóa môi trường

  Chức năng: Là đơn vị nghiên cứu trực thuộc Viện Môi trường nông nghiệp có chức năng chủ yếu sau: o Nghiên cứu cơ bản có định hướng về cơ sở hoá học, hoá lý phục vụ phát triển các biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường nông nghiệp, nông thôn; o Nghiên...

  Chi tiết »

 • Trung tâm Phân tích và Chuyển giao công nghệ môi trường
 • Trung tâm Phân tích và Chuyển giao công nghệ môi trường

  Chi tiết »

 • Bộ môn Sinh học môi trường
 • Bộ môn Sinh học môi trường

  Chức năng: Là đơn vị nghiên cứu trực thuộc Viện Môi trường nông nghiệp có chức năng chủ yếu sau: o Nghiên cứu cơ bản có định hướng về cơ sở sinh học phục vụ phát triển các biện pháp xử lý ô nhiễm; o Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ xử lý ô...

  Chi tiết »