100 suất tài trợ tham gia Hội thảo Khô hạn Quốc tế lần thư V tại Ấn Độ (ID-V):

Cập nhật vào ngày: 22 / 09 / 2016

100 suất tài trợ tham gia Hội thảo Khô hạn Quốc tế lần thư V tại Ấn Độ  (ID-V):
Lưu ý:
1. Trong 100 suất tài trợ chỉ có 20 suất tài trợ: lệ phí đăng ký, chi phí đi lại và ăn ở; 40 suất tài trợ lệ phí đăng ký và chi phí ăn ở; 40 suất chỉ tài trợ lệ phí đăng ký
2. Tiêu chuẩn ứng viên
a) là Sinh viên các nước đang phát triển tham gia nghiên cứu về các đề tài liên quan đến Khô hạn
2. Ứng viên đang học cao học, Tiến sỹ và  Sau Tiến sỹ
3). Thời gian đăng ký trước 30-9-2016

Tải về