Ảnh hưởng hàm lượng Cd trong đất đến khả năng tích lũy Cadimi (Cd) trong rau cải mơ trên đất phù sa sông Hồng

Cập nhật vào ngày: 24 / 04 / 2017

Bài viết này trình bày kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của Cd tồn dư trong đất ở các mức lây nhiễm (1,05 mg/kg - 4,6 mg/kg đất) được thực hiện bằng các thí nghiệm trong nhà lưới, nhằm đánh giá những ảnh hưởng của Cd trong đất đến sinh trưởng của rau cải mơ cũng như sự tích lũy của Cd trong rau trên đất phù sa sông Hồng ở Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy khi hàm lượng Cd trong đất tăng tác động làm tích lũy Cd trong cải mơ tăng từ 0,008 mgCd/kg rau tươi - 0,088 mgCd/kg rau tươi, mối tương quan giữa hàm lượng Cd trokg đất và Cd trong rau ở mức rất chặt (99%). Với hàm lượng Cd trong đất ở ngưỡng nghiên cứu thì chất lượng rau cải mơ vẫn ở ngưỡng an toàn về Cd so với quy định của Bộ Y tế, (<0,2mgCd/ tươi). Kết quả nghiên cứu được so sánh, đánh giá với những nghiên cứu tương tự trong và ngoài nước cũng như cung cấp thêm cơ sở khoa học trong xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn Quốc gia về Cd trong đất.

Liên hệ: hathang.sfi@gmail.com

Tải về