Đặc điểm sinh sản và khả năng nảy mầm từ hạt của cây Bìm Bôi (Merremia boisiana) và cây Bìm Hoa trắng ( Merrimia eberhardtii) tại Đà Nẵng

Cập nhật vào ngày: 11 / 05 / 2017

Kết quả theo dõi đặc điểm sinh sản  và khả năng tái sinh từ hạt của cây Bìm bôi (Merrimia boisiana)  Bìm Hoa trắng (Merrimia eberhardtii)  tại Đà Nẵng cho thấy, cây Bìm Hoa trắng sống ở khu vực có địa hình thấp, đất khô thường có hoa nở sớm hơn với các cây ở khu vực có địa hình thấp, đất tốt ẩm. Các chỉ tiêu sinh thực cũng thấp hơn so với cây Bìm Hoa trắng sống ở vùng đất ẩm: Số lượng cụm hoa chỉ đạt 14,5 cụm/m2; số hoa đơn đạt 27,8 hoa/cụm hoa; số hạt chắc /m2 đạt 642,8 hạt/m2, trong khi đó các chỉ tiêu sinh thực đạt cao nhất ở địa hình cao đất ẩm lần lượt là: 17,7 cụm/m2; 40,5 hoa/cụm hoa; và 1548,5 hạt chắc/m2. Đặc điểm sinh thực của cây Bìm bôi không có sự khác biệt giữa khu vực đất ẩm và đất khô. Số hạt chắc /m2 của cây Bìm bôi  tại khu Bảo tồn thiên nhiên Bà Nà – Núi Chúa chỉ đạt lần lượt  trên các địa hình khô ẩm là 1101,6-1150,9 hạt/m2, thấp hơn so với cây Bìm bôi  mọc ở bảo tồn thiên nhiên bán đào Sơn Trà tương ứng với  địa hình khô, ẩm là 1269,2-1385,5 hạt/m2. Tỷ lệ nảy mầm của Bìm  Hoa vàng và Bìm Hoa trắng  đạt thấp, lần lượt là 3,67% và 6%, nhưng mật độ cây con/m2 lại lớn đã cho thấy sự thích nghi vượt  đến khả năng tái sinh từ hạt vẫn chiếm ưu thế trong môi trường thực tế.

Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam ISSN 1859-1558, số 9 (70)/2016, tr. 78-82

Tải về