Đánh giá thiệt hại kinh tế do chất thải phát sinh từ hoạt động sản xuất tại làng nghề chế biến nông sản vùng đồng bằng sông Hồng

Cập nhật vào ngày: 13 / 03 / 2017

Tuy mang lại lợi ích kinh tế- xã hội nhất định, hoạt động làng nghề chế biến nông sản gây ra nhiều ảnh hưởng bất lợi về môi trường, gây thiệt hại kinh tế cho sản xuất và sinh hoạt của nông dân. Kết quả đánh giá cho thấy thiệt hại kinh tế do chất thải phát sinh ở các làng nghề biến động từ 2,9 đến 5,6 tỷ đồng/năm; các làng nghề chế biến tinh bột sắn, dong riềng gây thiệt hại kinh tế lớn hơn các làng nghề chế biến nông sản khác. Thiệt hại kinh tế về y tế và thay đổi sản lượng nông nghiệp chiếm 57,53% và 24,58% tổng thiệt hại kinh tế ở làng nghề. Để giảm thiểu thiệt hại kinh tế, nhà nước cần hỗ trợ làng nghề quy hoạch lại hệ thống kênh mương thu gom nước thải, hệ thống hồ chứa và công nghệ xử lý chất thải; ban hành và thực hiện các quy chuẩn đặc thù cho làng nghề; tăng cường quản lý môi trường, chế tài xử lý vi phạm; đổi mới công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và thúc đẩy cơ chế chia sẻ lợi ích kinh tế và trách nhiệm môi trường giữa các hộ làm nghề với cộng đồng để đảm bảo xuất bền vững ở các làng nghề chế biến nông sản vùng đồng bằng sông Hồng.
Từ khóa: Chế biến nông sản, đồng bằng sông Hồng, làng nghề, thiệt hại kinh tế.

Tải về