Danh mục Sách trong thư viện

Cập nhật vào ngày: 13 / 12 / 2015

Danh mục Sách trong thư viện

Trong thư viện của Viện Môi trường Nông nghiệp tính đến ngày 26 tháng 3 năm 2015 có 1356 đầu mục sách, bao gồm cụ thể như sau:

- 432 đầu sách

- 388 báo cáo

- 57 hồ sơ

- 111 tài liệu

- 195 loại tạp chí

- 45 Luận văn, luận án

- 104 sách điện tử các loại

 

Xem chi tiết trong file Excel

Tải về