Khảo nghiệm độc tính của hóa chất bảo vệ thực vật nhóm Pyrethroid đến loài ốc vặn nước ngọt (Angulyagra polyzonata)

Cập nhật vào ngày: 11 / 05 / 2017

Khảo nghiệm độc tính của hóa chất bảo vệ thực vật nhóm pyrethroid đến loài ốc vặn nước ngọt (Angulyagra polyzonata) được thực hiện ở quy mô phòng thí nghiệm (96 giờ/ thử nghiệm) bằng cách tiếp xúc mẫu nước lây nhiễm nhân tạo với hoạt chất Cypermethrin và Deltamethrin thuộc nhóm pyrethroid. Nghiên cứu này nhằm xác định độc tính của hóa chất bảo vệ thực vật nhóm pyrethroid làm cơ sở xác định giá trị an toàn của các hóa chất này đối với hệ sinh thái thủy sinh. Kết quả cho thấy, ốc vặn Angulyagra polyzonata nhạy cảm với Deltamethrin hơn Cypermethrin. Khả năng phục hồi của ốc giảm dần khi phơi nhiễm 48 giờ với pyrethroid và sau đó thả vào nước sạch 48 giờ (tại giá trị LC50, 70% ốc phục hồi khi tiếp xúc với Cypermethrin, 60% ốc phục hồi khi tiếp xúc với Deltamethrin). Hệ số tích lũy BCF của ốc với Cypermethrin lần lượt là 0,88; 26,29 tương ứng với thời gian phơi nhiễm kéo dài 1 ngày và 1 tháng.

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 2016, tập 14, số 6; tr.891 -899

Vietnam J. Agri. Sci. 2016, Vol. 14, No. 6: 891-899.  www.vnua.edu.vn

Tải về