Khoảng trống chính sách và giải pháp trong triển khai hoạt động giảm phát thải khí nhà kính trong nông nghiệp

Cập nhật vào ngày: 11 / 05 / 2017

Sản xuất nông nghiệp vừa bị tác động nặng nề của biến đối khí hậu (BĐKH), vừa là ngành gây phát thải khí nhà kính (KNK) lớn chiếm 33,21% tổng lượng phát thải KNK quốc gia). Trong bối cảnh BĐKH ngày càng diễn biến phức tạp, các chính sách về BĐKH nói chung và trong nông nghiệp nói riêng có sự chuyển biến mạnh sang giai đoạn mới từ 2011-2015 sang 2016-2020, đầu tư trong nước và hỗ trợ quốc tế cho BĐKH có nhiều thay đổi. Kết quả nghiên cứu đã phân tích và xác định được 6 khoảng trống trong ban hành và thực tế triển khai chính sách tại địa phương. Kết quả nghiên cứu đề xuất các chính sách trọng tâm hỗ trợ cho giảm phát thải KNK nông nghiệp cần tập trung vào (i) Điều chỉnh, bổ sung mục tiêu giảm phát thải KNK trong xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển ngành; (ii) Tăng cường cơ chế phối hợp, hoàn thiện thể chế trong xây dựng và triển khai các hoạt động giảm phát thải KNK; (iii) Thúc đẩy cơ chế tài chính, tìm kiếm và đa dạng nguồn tài chính cho các hoạt động giảm phát thải KNK; (iv) Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học công nghệ và giải pháp kỹ thuật về giảm phát thải KNK; (v) Tiếp tục tăng cường năng lực pháp lý, thông tin tuyên truyền về giảm phát thải KNK; và (vi) Cải tiến cơ sở hạ tầng, hệ thống công trình thủy lợi phục vụ dồng bộ các giải pháp canh tác giảm phát thải KNK.

Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam ISSN 1859-1558, số 10 (71)/2016, tr. 87-91

Tải về