Nghiên cứu các biện pháp canh tác thông minh ứng phó với biến đổi khí hậu quy mô cấp xã ở Bến Tre

Cập nhật vào ngày: 24 / 04 / 2017

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu các biện pháp canh tác thông minh ứng phó với biến đổi khí hậu quy mô cấp xã tại Bến Tre. Bến Tre là một trong các tỉnh bị ảnh hưởng nhiều nhất của biến đổi khí hậu ở nước ta. Các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu đã được người dân thực hiện như: Thay đổi cơ cấu cây trồng, xử lý phế phụ phẩm, lựa chọn giống ngắn ngày, giống chịu mặn. Hiện nay người dân gặp khó khăn khi giá cả các sản phẩm nông nghiệp không ổn định và thiếu cơ chế tín dụng hợp lý ở đầu kỳ sản xuất và bao tiêu sản phẩm ở vụ thu hoạch. Tại các xã nghiên cứu, cây lúa không còn là đối tượng duy nhất được người dân chú trọng, nhiều nơi đã phát triển cây ăn quả, kết hợp trồng trọt và nuôi trồng thủy sản.

Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam - số 10(71)/2016 trang 41-45

Liên hệ: dongsongsao8@gmail.com

Tải về