Nghiên cứu hiệu suất sử dụng phân đạm của lúa, ngô, cải mơ trong một số hệ thống thâm canh tại Việt nam theo phương pháp đồng vị bền N15

Cập nhật vào ngày: 11 / 05 / 2017

Tạp chí Nông nghiệp  & Phát triển nông thôn  ISSN 1859-4581. số 2/2017, tr. 39 - 44

Tải về