Nghiên cứu khả năng hấp thụ Cypermethrin trong nước lợ bằng than hoạt tính dạng hạt

Cập nhật vào ngày: 11 / 05 / 2017

Nhằm mục đích sử dụng than hoạt tính trong loại bỏ chất  gây ô nhiễm môi trường nước nuôi trồng thủy sản, công trình nghiên cứu tập trung đánh giá  khả năng hấp thụ Cypermethrin của than hoạt tính trong nước lợ và ảnh hưởng của pH môi trường, thời gian tiếp xúc của than hoạt tính với Cypermethrin đến hiệu quả loại bỏ Cypermethrin. Kết quả nghiên cứu xác định than hoạt tính có khả năng hấp phụ Cypermethrin trong nước lợ và loại bỏ trên 96% Cypermethrin ở các nồng độ từ 5 đến 100ppb. Mức độ hấp phụ Cypermethrin của than hoạt tính  trong nước lợ phụ thuộc vào pH môi trường va thời gian xử lý. Hiệu quả xử lý cao nhất ở pH = 7 (97,49%) và thấp nhất ở pH = 9 (94,99%). Thời gian tiếp xúc giữa Cypermethrin với than hoạt tính từ 15-30 phút đạt hiệu quả xử lý 86,54% và tốc độ phản ứng đạt nhanh nhất

Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam ISSN 1859-1558, số 6 (67)/2016, tr. 71-74

Tải về