Nghiên cứu khả năng tích lũy chì và cadimi trong cây cà chua (Lycopresicon esculentum Mill)/

Cập nhật vào ngày: 11 / 05 / 2017

Kết quả nghiên cứu khả năng tích lũy Pb và Cd trong các bộ phận của cây Cà chua cho thấy dư lượng Pb, Cd trong các bộ phận của cây đều tăng khi hàm lượng của chúng trong đất tăng lên. Mặt khác, mức độ tích lũy cũng có sự khác nhau trong các bộ phận của cây. Mức độ tích lũy P trong lá cà chua là cao nhất, sau đó đến thân, rễ và thấp nhất trong quả. Mức độ tích lũy Cd trong rễ của cây cà chua là cao nhất, sau đó đến lá, thân và thấp nhất trong quả cà chua. Hàm lượng Pb tích lũy trong quả tăng dần từ 0,04 đến 0,35 mg/kg khi lượng Pb trong đất tăng từ 55 mg/kg lên 210 mg/kg. Trong nghiên cứu này, khi Pb trong đất ≥ 105 mg/kg, tương đương với 2 lần mức ô nhiễm trong đất hiện nay ở Hà Nội thì lượng chì hấp thụ trong quả bắt đầu vượt ngưỡng cho phép. Hàm lượng Cd tích lũy trong quả cà chua tăng dẫn từ 0,04 lên 0,16 mg/kg khi hàm lượng Cd trong đất tăng từ 1 mg/kg lên 6 mg/kg. Khi lượng Cd trong đất cao  hơn 2 mg/kg đất, tương đương với 2 lần mức ô nhiễm trong đất tại Hà Nội hiện nay, dư lượng Cd trong quả bắt đầu vượt ngưỡng cho phép.

Hội thảo quốc gia về  khoa học cây trồng lần thứ 2.Cần Thơ, ngày 11-12 tháng 8 năm 2016. Nxb. Nông nghiệp, tr. 1163-1179

Tải về