Nghiên cứu mối quan hệ giữa tính chất lý – hóa học đất cát biển với một số cơ cấu cây trồng chính tại vùng Bắc Trung Bộ/

Cập nhật vào ngày: 11 / 05 / 2017

Nghiên cứu mối quan hệ giữa tính chất lý – hóa học đất của đất cát ven biển với một số cơ cấu cây trồng chính tại vùng Bắc Trung Bộ (Nghệ An và Thừa Thiên Huế)  được tiến hành dựa trên cơ sở số liệu phân tích của 86 mẫu đất được lấy  trên các cơ cấu cây trồng khác. Số liệu thu thập được phân tích và đánh giá  bằng các phương pháp phân tích giai thừa tương ứng và phương pháp phân tích thành phần chính. Kết quả nghiên cứu cho thất đất có lượng cát mịn cao có quan hệ chặt với cơ cấu  trồng 2 vụ màu. 3 vụ màu hoặc lúa – màu. Ngược lại với đất có lượng cát thô cao chỉ có quan hệ chặt với cơ cấu trồng khoai lang, sắn và chuyên màu. Hàm lượng các bon hữu cơ tổng số (OC), đạm tổng số, Na+ và CEC có tương quan dương đối với cơ cấu 2 lúa – 1 màu. Các chỉ tiêu  còn lại như P205 và K20 tổng số, Ca 2+, Mg2+ và K+ có quan hệ khá chặt chẽ với cơ cấu 2 lúa, 1 lúa – 1 màu và chuyên màu. Để quản lý có hiệu quả các loại hình  sử dụng đất cát biển đỏi hỏi phải có các biện pháp tổng hợp làm tăng độ màu mỡ của đất, các chất dinh dưỡng và khả năng giữ nước nhằm góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất của các hế thống canh tác trên đất cát ven biển vùng Bắc Trung Bộ

Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam ISSN 1859-1558, số 6 (67)/2016, tr. 96-100

Tải về