Phân lập và tuyển chọn vi sinh vật có khả năng xử lý phốt pho trong nước thải chăn nuôi sau biogas

Cập nhật vào ngày: 11 / 05 / 2017

Từ các mẫu nước thải thu thập được, nhóm nghiên cứu đã tuyển chọn được 8 chủng vi sinh vật có khả năng  tích lũy phốt pho nội bào. Hai chủng N2 và N3 cho thấy hiệu quả  tích lũy phốt pho cao. Kết quả  giải trình  tự đoạn 16S rDNA của chủng N2 và N3 cho thấy rằng N2 tương đồng 99% (1397/1401 bp) với đoạn 16S rDNA của Pseudomonas aeruginosa  và chủng N3 tương đồng 100% (1310/1310) với đoạn 16S rDNA của Bacillus licheniformis. Chủng N2 thuộc nhóm an toàn sinh học cấp 2 và chủng N3 thuộc nhóm an toàn sinh học cấp 1 đảm bảo an toàn sinh học khi phóng thích ra ngoài môi trường.

Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam ISSN 1859-1558, số 12 (73)/2016, tr. 77-80

Tải về