Tiếp cận phương pháp định lượng trong nghiên cứu đánh giá thiệt hại kinh tế xã hội do ô nhiễm môi trường nông nghiệp, nông thôn

Cập nhật vào ngày: 13 / 03 / 2017

Để tồn tại và phát triển, con người đã sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên có hạn để sản xuất ra các sản phẩm nhằm đáp ứng cho nhiều mục đích như tăng trưởng kinh tế, xóa đói giảm nghèo và nhiều nhu cầu khác. Ngoài những giá trị kinh tế, của cải vật chất sản sinh ra, hoạt động sản xuất cũng gây ra những tác động môi trường như là một hệ quả tất yếu của phát triển sản xuất. Đa phần những tác động của các hoạt động sản xuất đến môi trường là tiêu cực, gây hiệu quả xấu và tác động ngược lại làm cản trở hoạt động sản xuất phát triển.

Do đó, các tác động tiêu cực đến môi trường cần được lượng hóa nhằm đảm bảo phát triển sản xuất trên cơ sở hài hòa lợi ích kinh tế xã hội và sử dụng đòn bầy kinh tế để bảo vệ bền vững môi trường. Có nhiều cách tiếp cận để lượng hóa, tuy nhiên, lựa chọn phương pháp phù hợp để đánh giá thiệt hại kinh tế môi trường trong nông nghiệp, nông thôn để mang lại ý nghĩa thực tiễn cao tại Việt Nam vẫn còn là vấn đề bỏ ngỏ và cần có đánh giá lựa chọn phù hợp. Các nội dung trong bài viết này đánh giá và định hướng lựa chọn các phương pháp lượng hóa thiệt hại kinh tế môi trường phù hợp trong nông nghiệp, nông thôn.

Liên hệ: iaehung@gmail.com để biết thông tin chi tiết

Tải về