Ứng dụng một số phương pháp tính toán các chỉ số về biến đổi khí hậu tại Việt Nam

Cập nhật vào ngày: 13 / 03 / 2017

Biến đổi khí hậu (BĐKH) hay sự ấm lên toàn cầu là một vấn đề hết sức quan trọng hiện nay. Theo chương trình Biến đổi khí hậu IUCN, Việt Nam là một trong năm quốc gia chịu tác động mạnh mẽ nhất của biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, phần lớn các địa phương ở nước ta, nhất là các tỉnh ven biển chưa nhận diện đầy đủ mối đe doạ của BĐKH và chính vì thế BĐKH chưa thực sự được tính toán và lồng ghép vào các quy hoạch phát triển của các ngành.

Hiện nay tính toán các chỉ số về BĐKH đều sử dụng theo phương pháp riêng của từng cá nhân, tổ chức chuyên gia nhưng vẫn chưa có một phương pháp thống nhất để áp dụng chung cho các lĩnh vực, quốc gia. Do đó một trong những mục tiêu cần thiết của đề tài này là cần kế thừa và lựa chọn được phương pháp để tính toán các chỉ số về BĐKH (ví dụ chỉ số dễ bị tổn thương, chỉ số thiệt hại) phù hợp với nội dung điều tra. Từ đó đưa ra những đánh giá khách quan về khả năng dự báo tác động của BĐKH đến khu vực, đóng góp tích cực vào việc đề ra những chiến lược thích ứng phù hợp.

Liên hệ: iaehung@gmail.com để biết thông tin chi tiết

Tải về