Urea-Agrotain và phát thải khí nhà kính

Cập nhật vào ngày: 11 / 05 / 2017

Việt Nam năm 2015 gieo trồng 7.835 ngàn ha lúa, chiếm 52,86% tổng diện tích  gieo trồng lúa cả nước. Để đảm bảo năng suất, nông dân đã sử dụng trên 10 triệu tấn phân bón các loại, trong đó có 2,2 triệu tấn phân urea, chưa kể lượng phân đạm lớn chứa trong DAP và NPK các loại. Do hiệu quả sử dụng phân đạm thấp, xung quanh 45-50% nên một phần không nhỏ phân đạm bị mất dưới dạng NH3 và các oxyt nitơ, trong đó có N20 một loại khí nhà kính nguy hiểm, có hệ số ấm lên toàn cầu gấp 298 lần so  với C02.

Các thí nghiệm sử dụng  urea 46A+ (Golden –N® hoặc Đạm vàng,c ó thể tiết kiệm được ít nhất 30% phân đạm với hầu hết các loại cây trồng. Dựa trên giả thuyết là Agrotain có thể làm giảm quá trình thủy phân urea, qua đó cũng có thể giảm phát thải N20, Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam đã tiến hành nghiên cứu ảnh hưởng của urea 46A+ đến phát thải trên ruộng lúa tại tỉnh Nam Định trong vụ mùa 2014 và vụ xuân 2015. Kết quả cho thấy, sử dụng urea hóa học Agrotain có thể  giảm được 1,4-31,4% CH4 và 6,2-42,7% lượng phát thải N20 trong phạm vi thí nghiệm.

Hội thảo quốc gia về  khoa học cây trồng lần thứ 2.Cần Thơ, ngày 11-12 tháng 8 năm 2016. Nxb. Nông nghiệp, tr. 80-87

Tải về