Lãnh đạo Viện

Cập nhật vào ngày: 26 / 09 / 2017

 1. Viện trưởng: PGS. TS. Mai Văn Trịnh

Email: maivantrinh@gmail.com, LLKH

 

 2. Phó Viện trưởng: PGS. TS. Phạm Quang Hà

Email: dongsongsao8@gmail.com, haphamquang@fpt.vn, LLKH

 

 3. Phó Viện trưởng: TS. Trần Văn Thể

Email: thevasi02@gmail.com, LLKH

 4. Phó Viện trưởng: TS. Trần Quốc Vương

Email: quoc.vuong@yahoo.com, LLKH