Kết quả nghiên cứu bước đầu về tiềm năng sản xuất dầu ăn từ hạt chè

Cập nhật vào ngày: 13 / 03 / 2017

Trong hạt chè có chứa tinh bột 32,5%; dầu béo 22,9%; hydratcacbon 19,9%; saponin 9,1%; sợi 3,8% và chất vô cơ 3,3%. Thành phần dầu của hạt chè gồm các axít béo: oleic 83,3%; palmitic 7,6%; linoleic 7,4%; stearic 0,8%; orachidic 0,6% và myristic 0,3%. Thành phần không xà phòng hóa là chất kết tinh không màu theasin (C20H34O) có độ chảy 168-1700C (Đỗ Huy Bích và CTV, 2006). Hạt chè là nguồn nguyên liệu quý đƣợc nhiều nƣớc sử dụng trên thế giới để sản xuất dầu ăn, thuốc thảo mộc, phân bón hữu cơ nhƣ dầu hạt chè đƣợc sử dụng làm dầu ăn ở nhiều nƣớc trên thế giới nhƣ: Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Ấn Độ và In-đô-nê-xia . Hạt chè và dầu hạt chè có nhiều công dụng vì có chất chống ô-xy hóa và có các chất chống khuẩn cho nên dầu hạt chè ngoài công dụng làm dầu ăn còn dùng trong y học và thẩm mỹ [Ravichandran (1992); Huang (2002); Mohammad (2004); Chen (2007)].

Ở nƣớc ta, cây chè đƣợc trồng ở 23 tỉnh, tập trung ở các tỉnh trung du và miền núi, sản lƣợng hạt chè ƣớc tính khoảng 1,5 triệu tấn. Tuy nhiên nguồn nguyên liệu quý giá này vẫn chƣa đƣợc quan tâm khai thác. Để giúp nông dân tăng thêm thu nhập từ cây chè thì việc sử dụng hạt chè để sản xuất dầu ăn và bã hạt chè sau khi ép dầu để sản xuất thuốc bảo vệ thực vật và phân bón hữu cơ sinh học là hƣớng đi đúng và rất cần thiết.

Bài báo này trình bày một phần kết quả của đề tài: “Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất dầu thô từ hạt chè và sử dụng phụ phẩm bã hạt chè làm phân bón hữu cơ sinh học đa chức năng ở quy mô cộng đồng tại tỉnh Sơn La” thuộc Chƣơng trình nghiên cứu nông nghiệp hƣớng tới khách hàng của Dự án Khoa học Công nghệ Nông nghiệp vốn vay ADB.

Liên hệ: iaehung@gmail.com để biết thông tin chi tiết

Tải về