Danh mục Nhiệm vụ KHCN cấp Cơ sở từ 2008 đến nay

Cập nhật vào ngày: 14 / 12 / 2015

Danh mục Nhiệm vụ KHCN cấp Cơ sở từ 2008 đến nay

 

1.    Nghiên cứu hiệu quả kinh tế, khả năng tiếp cận thị trường và ứng dụng các sản phẩm công nghệ sinh học phục vụ sản xuất nông sản an toàn (2006-2008)

2.    Áp dụng kỹ thuật hạt nhân và mô hình hóa trong nghiên cứu hấp thu dinh dưỡng N và P làm cơ sở sử dụng có hiệu quả phân bón cho cây trồng (2006-2008)

3.    Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn thực hành nông nghiệp tốt ở Việt Nam (VietGap), ứng dụng để sản xuất và giám sát chất lượng nông sản (2007-2009)

4.    Đánh giá thực trạng nhiễm bẩn Asen trong các nguồn nước giếng khoan và đề xuất giải pháp giảm thiểu nhiễm bẩn nguồn nước (2009-2011)

5.    Nghiên cứu ảnh hưởng và giải pháp quản lý nguồn nước thải tưới cho mía nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường từ các nhà máy đường tại Thanh Hóa (2009-2011)

6.    Nghiên cứu một số giải pháp hạn chế nhiễm bẩn kim loại nặng trong đất để phục vụ sản xuất rau an toàn (2009-2011)

7.    Nghiên cứu kỹ thuật và mô hình tái sử dụng xác hữu cơ  trong các vùng sản xuất rau (2009-2011)

8.    Nghiên cứu sử dụng thực vật chỉ thị để nhận diện các vùng đất bị ô nhiễm kim loại nặng (2010-2012)

9.    Nghiên cứu lựa chọn và phát triển một số vật liệu có khả năng hấp phụ cao để xử lý ô nhiễm hữu cơ và kim loại nặng (2010-2012)

10. Nghiên cứu sử dụng than sinh học (biochar) cải thiện hữu cơ đất, nâng cao cao sức sản xuất môi trường đất (2010-2012)

11. Xác định tải lượng chất ô nhiễm vào vùng canh tác nông nghiệp cuối nguồn sông Nhuệ (2010-2012)

12. Tuyển chọn bộ chủng vi sinh vật sử dụng trong sản xuất chế phẩm vi sinh xử lý nhanh phế thải chăn nuôi gà, lợn ở quy mô tập trung (2010-2012)

13. Nghiên cứu quy trình phân tích dư lượng một số thuốc trừ cỏ có trong đất, nước và cây trồng (2011-2013)