Các công trình khoa học đã công bố

Cập nhật vào ngày: 13 / 12 / 2015

Đến năm 2014, Viện đã xuất bản 9 đầu sách gồm giáo trình, sách tham khảo, công bố 14 bài báo trên các tạo chí quốc tế, 148 bài báo trên các tạo chí khoa học trong nước trong đó có 1 số chuyên đề trên tạp chí của Bộ và 2 số chuên đề trên tạo chí của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, tổ chức 4 hội thảo quốc tế, tham hia 6 triển lãm và thực hiện 22 chương trình và bản tin truyền hình.