Thông báo hội thảo Dssat: các mô hình đánh giá sản xuất cây trồng, quản lý dinh dưỡng, rủi ro khí hậu và môi trường bền vững

Cập nhật vào ngày: 10 / 12 / 2015

IFDC thông báo tham dự hội thảo Dssat về sản xuất cây trồng, quản lý dinh dưỡng, rủi ro khí hậu và môi trường bền vững: các mô hình mô phỏng sẽ được trình bày tại hội thảo lần này vào ngày 2-9 tháng 3 năm 2016 tại Ethiopia. Xem link để biết thêm chi tiết tại đây

http://ifdc.org/advanced-application-of-dssat2016/