Đăng ký, xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2023

Cập nhật vào ngày: 29 / 03 / 2023

Công văn số 181/KHNN-TTĐT ngày 17/3/2023 của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam v/v Đăng ký, xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2023 (chi tiết kèm theo)